نام نام خانوادگی: دکتر حجت نجف زاده

سمت:سرپرست معاون اجرایی
 
تلفن: 3222045

 


شرح وظایف :


 وظائف پست / شغل فوق الذکر براساس وظائف واحد سازمانی که در تاریخ ... به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

1 – جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای برنامه در منطقه
2 – همکاری و معاونت رئیس مرکز بهداشت استان در زمینه شناخت مسائل محلی , منطقه ای و بررسی راه های عملی رفع تنگناها و حل مسائل
3 – مشارکت در انتخاب فنی , تخصصی متقاضیان استخدام و بکارگیری آنها و تمهیدات لازم برای بقا و استمرار تأمین نیروی انسانی
4 – همکاری بارئیس مرکز بهداشت در زمینه آشنائی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روش ها و ا جرای آنها در منطقه
5 – مشارکت در تجزیه تحلیل و بررسی و مطالعه برنامه های تفضیلی بهداشتی ( کشوری و منطقه ای ) و تهیه برنامه های مناسب در منطقه جهت تهیه بودجه عملیاتی
6 – مطالعه و بررسی نیازهای واحدهای تابعه ( تشکیلات و روابط درونی بین واحدها ) و ارائه راه حل مناسب جهت توزیع نیرو و امکانات
7 – مشارکت در انتخاب فنی – تخصصی متقاضیان استخدام و بکارگیری آنها و تهیدات لازم برای بقا و استمرار و تأمین نیروی انسانی کارآمد
8 – تهیه و تدوین متون و جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت آموزش های بدر خدمت , حین خدمت و بازآموزی ها و نظارت و پایش آنها
9 – برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه مرکز و سایر واحدهای دانشگاه
10 – جستجوی راه حل های مناسب و کاربردی در جهت جلب هماهنگی های بخش های مؤثر در سلامت و توسعه بهداشت و ارتقاء سطح سلامت جامعه
11- انجام پژوهشهای مناسب و کاربردی در زمینه شناخت و حل مسائل موجود و تکنولوژیهای مناسب برای حل مسئله و ...
12 – همکاری در آموزش نیروی انسانی پزشکی که برای کارآموزیهای میدانی به واحدهای تابعه مرکز بهداشت اعزام شوند .
13 – دریافت و بررسی , تجزیه و تحلیل گزارش های رسیده از واحدهای تابعه و همکاری برای بازتاب مناسب برای واحدها و گزارش نهائی برای واحدهای بالاتر
14 – مطالعه و بررسی به منظور شناخت توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرح های جدید متناسب با شرایط اقتصادی , اجتماعی منطقه
15 – پیگیری و نظارت در پشتیبانی نیازهای تدارکاتی واحدها
16 – نظارت , بررسی براجرای بودجه و برنامه های سالانه ودرازمدت
17 – برنامه ریزی و هماهنگی برای ایجاد واحدهای جدید و ارائه راه کارهای علمی و عملی جهت ارتقاء کمی و کیفی واحدهای موجود متناسب با ضوابط کشوری
18 – مشارکت در تهیه و تطبیق دستورالعمل ها , پروتکل های بهداشتی درمانی , آموزشی , تحقیقی از طریق کمیته های علمی و دستورالعمل های اجرائی از طریق شوراهای محلی
19 – برنامه ریزی و هماهنگی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از امکانات بخش بهداشت در زمینه آموزش و کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی
20 – اجرای سایر دستورات مرتبط دستور مقام مافوق

 

آخرین بروز رسانی : 25 بهمن 1400
آرشیو